facebookstravalogo

"Een veilige fietsjeugd"

Algemeen

WSVO (Wieler Sport Vereniging Ooststellingwerf) onderschrijft het belang van een veilig sportklimaat voor haar jeugdleden. Mede daarom is het beleid “een veilige fietsjeugd” opgesteld.

Gedragsregels seksuele intimidatie

WSVO heeft de gedragsregels omtrent seksuele intimidatie, zoals voorgesteld door het NOC/NSF overgenomen. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer/vrijwilliger te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aannamebeleid vrijwilligers

Plegers van seksueel misbruik zijn vaak lastig te herkennen, echter ze (be)zoeken graag plaatsen/omgevingen waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen. Door hun inzet vallen ze niet op en krijgen zo vaak het vertrouwen van het bestuur en ouders. Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Mede hierdoor worden eerder afgeschrikt om een functie te vervullen. Daarom zullen nieuwe vrijwilligers alleen worden aangesteld via:

 • een kennismakingsgesprek met de Commissie c.q. het Bestuur;
 • een referenties check (indien van toepassing; vorige vereniging raadplegen);
 • een VOG aanvragen (elke 5 jaar vernieuwen);
 • vrijwilligers zijn lid van de vereniging en derhalve lid van de NTFU. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de NTFU en is hij daarvan op de hoogte;
 • een vrijwilliger worden de gedragsregels uitgelegd.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

WSVO heeft tenslotte gekozen voor het aanstellen van een VCP. De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten.

Onze VCP is: Jan de Roos - (0516) 43 33 09

Oosterwolde, Januari 2017